Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH ZAREJESTROWANYCH POD DOMENAMI: blekitnawstaska.org.pl, cukrzyca.org.pl, gastrologia.pl, ginekologia.pl, hepatologia.pl, kardiologia.pl, neurologia.com.pl, onkologia.pl, proktologia.pl, psychiatria.com.pl, zielonyocean.pl ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ZWIĄZANYCH Z WYMIENIONYMI SERWISAMI.

Korzystania z serwisów internetowych zarejestrowanych pod domenami:
blekitnawstaska.org.pl, cukrzyca.org.pl, gastrologia.pl, ginekologia.pl, hepatologia.pl, kardiologia.pl, neurologia.com.pl, onkologia.pl, proktologia.pl, psychiatria.com.pl oraz zielonyocean.pl, określanych dalej jako "Serwisy", oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin zostaje udostępniony każdorazowo po naciśnięciu ikony "Regulamin korzystania z serwisu".

Wszelkie nie zawarte w Regulaminie kwestie związane z korzystaniem z serwisów regulowane są prawem polskim, w szczególności odpowiednimi przepisami następujących ustaw: "Ustawa o ochronie danych osobowych" z 29.09.1997 r., "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 04.02.1994 r., "Ustawa prawo farmaceutyczne" z 06.09.2001 r. oraz "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z 19.07.2002 r. 4.3. Odbiorcy naruszający Regulamin lub pozostałe prawa znajdujące zastosowanie w związku z korzystaniem z Serwisów bądź Usług świadczonych drogą elektroniczną ponoszą za to odpowiedzialność.

I. Prawa i obowiązki Właściciela
 1. Właścicielem, wykonawcą i udostępniającym Serwisy jest Studio Multimedialne MI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ojcowskiej 11, wpisane do Sądu Rejestrowego dla m. st. Warszawy prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem RHB 54746, określane dalej jako "Właściciel".
 2. Treści zamieszczone w Serwisie przez Właściciela zostały zebrane z zachowaniem rzetelności i na podstawie wiarygodnych źródeł.
 3. Właściciel nie może odpowiadać za przesyłane treści, jeśli uległy one modyfikacji bądź zostały rozpowszechnione bez jego zgody.
 4. Właściciel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną przebiegał bez zakłóceń. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek przerwy w dostępie do Serwisów, błędów systemu komputerowego oraz innych przyczyn niezależnych od Właściciela.
 5. Właściciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez Użytkownika na skutek wykorzystania bądź pobrania materiałów zawartych w Serwisach.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane oraz treści zawarte na stronach internetowych połączonych z Serwisami. W przypadku powiadomienia Właściciela o tym, że przechowywane przez niego dane lub związana z nimi działalność są bezprawne, jest on zobowiązany natychmiast uniemożliwić dostęp do tych danych.
 7. Właściciel przechowuje dane za pomocą uznanych i powszechnie stosowanych w tym celu technik informatycznych, nie zmieniając ich i nie usuwając.
 8. Treści zawarte w Serwisach chronione są prawem autorskim i mogą być wykorzystywane jedynie dla użytku osobistego. Modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie możliwe jest tylko w przypadku pisemnej zgody Właściciela. Wszelkie szkody powstałe na skutek złamania przez Użytkownika Serwisów prawa autorskiego, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich ponosi Użytkownik.
 9. Umieszczone w Serwisie nazwy produktów, znaki i nazwy firmowe bądź towarowe są nazwami /znakami zastrzeżonymi i podlegają ochronie prawnej - ich wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisów jest zabronione. Możliwość wykorzystania tych nazw/znaków istnieje wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osób do tego upoważnionych.
 10. Właściciel nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień medycznych ponieważ nie jest do tego uprawniony.
II. Zasady korzystania z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Serwisy mają dostarczać Użytkownikowi aktualnych informacji z zakresu medycyny. Użytkownik ma ponadto możliwość korzystania z takich usług, jak przesyłanie danych o zmianach w Serwisach oraz subskrypcja.
 2. Informacje zamieszczone w Serwisach oraz oferowane na drodze Usług świadczonych drogą elektroniczną nie zastąpią profesjonalnej porady lekarskiej.
 3. Właściciel ma prawo do wprowadzania zmian w Serwisach, bez obowiązku uprzedzania o tym Użytkownika. Właściciel ma obowiązek powiadomienia Użytkownika o planowanym zaprzestaniu świadczenia usług lub likwidacji Serwisów z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Użytkownicy korzystający z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną zobowiązują się przestrzegać Regulaminu, obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a także nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszelkie treści, co do których zachodzi podejrzenie, że są bezprawne, mogą być usunięte przez Właściciela, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie Użytkownika.
 6. Użytkownik, który przekaże Właścicielowi odpowiednie dane i wyrazi stosowne chęci, otrzyma konto Użytkownika
 7. Korzystanie z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną nastąpi po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z usług świadczonych w ramach Serwisów.
 8. Korzystanie z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatne. Jedyne koszty, jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną wiążą się z kosztami połączenia z serwerem, co jest składową niezależną od Właściciela.
 9. Korzystanie z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną regulowane jest odpowiednimi przepisami prawa polskiego, zasadami znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do wszystkich użytkowników Internetu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 10. Użytkownikowi Serwisów nie wolno za pomocą Serwisów bądź Usług świadczonych drogą elektroniczną rozpowszechniać treści kontrowersyjnych, erotycznych, informacji prywatnych lub zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich (w tym prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia). Zabrania się również rozpowszechniać za pomocą Serwisów bądź Usług świadczonych drogą elektroniczną treści o wymowie zastraszającej bądź propagujących nienawiść. Użytkownikowi nie wolno zachęcać za pocą Serwisów bądź Usług świadczonych drogą elektroniczną do działalności nielegalnej, w tym: hakerstwa, crackingu, phreackingu oraz rozpowszechniać materiałów zawierających wirusy.
 11. Wszelkie konkursy bądź programy lojalnościowe dostępne za pośrednictwem Serwisów regulowane będą oddzielnym regulaminem, a udział w takich przedsięwzięciach każdorazowo wymaga akceptacji ze strony Użytkownika.
 12. Użytkownik zamawiający usługę subskrypcji wyraża zgodę w rozumieniu Właściciela na otrzymywanie wszelkich wiadomości związanych z Serwisami. Jednocześnie udostępnienie Właścicielowi przez Użytkownika informacji o adresie elektronicznym nie stanowi gwarancji wysyłania przez Właściciela wiadomości związanych z Serwisami. Właściciel nie może z góry określić częstotliwości otrzymywania subskrypcji przez Użytkownika - usługa ta będzie uzależniona od częstotliwości zmian wprowadzanych w Serwisach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zapis lub odczyt wiadomości elektronicznych przesyłanych na adres Użytkownika lub niewłaściwe wykorzystanie danych przesyłanych na adres elektroniczny Użytkownika przez osoby trzecie.
 13. Właściciel nie odpowiada za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego Użytkownika oraz działania osób trzecich naruszających prawa. Wszelkie inne okoliczności, na które nie ma wpływu Właściciel, pozostają poza odpowiedzialnością Właściciela.
III. Parametry techniczne
 1. Aby korzystać z Serwisów Użytkownik powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz komputer klasy IBM-PC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie PHP, Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystając z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien stosować zabezpieczenia przeglądarki internetowej, zwłaszcza w przypadku przeglądarek o funkcjach wykraczających poza standard HTML. Użytkownik korzystający z Serwisów za pomocą sieci WWW udostępnia Właścicielowi podstawowe informacje o komputerze (o adresie IP, domenie, używanej przeglądarce, systemie operacyjnym i in.).
 3. Funkcja oraz cel oprogramowania i/lub danych nie będących składnikiem treści usług, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, jest serwer statystyk WWW oraz hosting stron WWW.
 4. Funkcja cookies (informacje zapisane na komputerze Użytkownika przez serwer WWW, dzięki którym serwer identyfikuje komputer Użytkownika, umożliwiając ponowne połączenie) ma umożliwić Użytkownikowi otrzymanie usług i treści dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby informowała ona o przesyłaniu cookies bądź w ogóle uniemożliwiła ich transmisję.
 5. Właściciel zbiera dane eksploatacyjne Użytkowników, w celu informowania o ilości Użytkowników korzystających z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Sieć, za pośrednictwem której udostępniane są Serwisy, automatycznie rejestrują internetowy adres IP Użytkownika (liczba przypisana do komputera kontaktującego się z Serwisami). Adres IP rejestrowany jest przez Właściciela w celach administracyjnych, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz badania stopnia zainteresowania Serwisami. Wykorzystanie adresu IP przez Właściciela w innych celach musi być poprzedzone wyraźna zgodą Użytkownika.
IV. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów i Usług świadczonych drogą elektroniczną jest Właściciel .
 2. Zbierane przez Właściciela dane, dobrowolnie udostępnione przez Użytkownika, mogą być wykorzystane w celu informacyjnym, handlowym, marketingowym, statystycznym, księgowym oraz badania opinii publicznej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do udostępnionych danych, ich zmiany. Żądanie usunięcia danych Użytkownika przez Właściciela równoznaczne jest z rezygnacją z korzystania z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Aby zapobiec dostępowi do danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną osobom niepowołanym, Właściciel koduje dane protokołem SSL z podpisanym kluczem, koduje bazę danych osobowych, zabezpiecza dane przed dostępem osób trzecich. Działania te są podejmowane zgodnie z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa oraz wymaganiami polskiego prawa.
V. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną należy kierować w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację na adres siedziby Właściciela: Studio Multimedialne MI Sp. z o.o., Warszawa, ul. Ojcowska 11, 02-918 Warszawa bądź na adres elektroniczny: office@studiomi.com.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Właściciela w ciągu 21 dni od momentu zgłoszenia przez Użytkownika. Właściciel może udzielić odpowiedzi pisemnie lub przesyłając uzasadnienie na adres elektroniczny Użytkownika.
 3. Jeśli odpowiedź Właściciela na reklamację nie satysfakcjonuje Użytkownika, powinien on dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.